info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Mācību aktivitāte – 1

Mācību aktivitāte – 1

Izrēķināsiet rezultātu. varat arī pierakstīt, jo šajā brīdī tiešām arī vajadzētu pierakstīt. Un tad jums ir jāsaliek augošā secībā uz papīra lapas šīs lapiņas pēc kārtas. Un jāuzraksta pie katras šīs lapiņas noteiktā secība.  You’ll calculate the result. You can write it down because you really need to write it down at this point. And then you have to put it in ascending order on the paper page in a row. And write the order of each of these pages. 
Tātad, jums ir jāuzlīmē, tur kopā ir 11 kartiņas, jums ir jāizrēķina rezultāti un jāsaliek augošā secībā.   So, you have to glue, there are 11 cards together. You need to calculate the results and put them in ascending order 
Tātad, kas ir augoša secība?  So, what’s a growing sequence? 
No mazākā uz lielāko  From smallest to largest 
No mazākā uz lielāko  From smallest to largest 
Superīgi!  Super! 
Tā, nu tad, vai ir uzdevums skaidrs?  So, then, is the task clear? 
Jā.  Yes 
Bet vai ir jāsāk no lielākā vai ar mazāko?  But is it to start from the larger or with the smaller? 
Augošā secībā, augošais, augošā secībā, kā mēs sākam?   In ascending order, ascending, ascending order, how do we begin? 
Ar lielāko  With the largest 
Ar lielāko.  With the largest 
Es jums dodu uz pāri 1 lapu.  I give you 1 page. 
Var augošā ar mazāko?  Can it grow with the smallest? 
Ar mazāko jāsāk, jo tā ir augošā.  The smallest must be started because it is growing. 
Skolotāj man te jāsēžas ar Markusu?  “I have to sit with Marcus here, Teacher?” 
Jā, tu sasēdies ar Markusu un Kristers sasēžas ar Jēkabu.  Yes, you’re sitting with Marcus, and Krister is sitting with Jacob 
Ar ko Emīlija?  “What about Emily?” 
Un Emīlija sasēžas ar Jēkabu. Nāc, Emīlij, uz priekšu.  And Emily is sitting with Jacob. Emily, come on. 
Tas ir pāra darbs?  That’s the work in pairs? 
Tas ir pāra darbs, tieši tā.  It’s the pair’s work, exactly that. 
Tātad, jūs arī saliekat secībā un pielīmējat šo secību.  So, you also put in order and glue that sequence. 
Jums uzdevums tagad ir tiem – 

(plaukšķina rokas) 

You have a task now 

 

(flap hands) 

Tātad, tad kad jūs pabeidzat salīmēt tās lapiņas pēc kārtas.  So, when you finish glueing the pages in a row. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *